Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Next Steps Fusies & Overnames

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Opdrachten die worden gegeven aan Next Steps Fusies & Overnames B.V., hierna aan te duiden als “Next Steps”.

Door het verlenen van een Opdracht verklaart de Opdrachtgever zich met inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

Totstandkoming van een Opdracht vindt plaats na (elektronische) retour ontvangst van een voor door de Opdrachtgever akkoord ondertekende offerte of (elektronische) Opdrachtbevestiging.

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt aan onderstaande begrippen de daarachter vermelde betekenis toegekend:

“Opdracht” de Opdracht van de Opdrachtgever aan Next Steps tot het verrichten van de Werkzaamheden.

“Opdrachtgever” de partij die Next Steps Opdracht heeft gegeven, hetzij schriftelijk, elektronisch of mondeling.

“Werkzaamheden” de werkzaamheden van Next Steps als bedoeld in artikel 2.1.

“Opbrengst” de door of aan de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst te betalen totale som geld, hoe ook genaamd.

“Overeenkomst” overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde met betrekking tot de overdracht van (een deel van) (activa van) ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, vennootschappen of aandelen in vennootschappen of de financiering daarvan.

Artikel 2: Werkzaamheden van Next Steps

2.1 Next Steps verricht Werkzaamheden bij het tot stand komen van overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van (een deel van) (activa van) ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, vennootschappen of aandelen in vennootschappen, een en ander in de ruimste zin van het woord, activatransacties alsmede de financiering daarvan, waardebepalingen eveneens daaronder begrepen.

Artikel 3: Verschuldigdheid honorarium (en Opbrengst)

3.1 De Opdrachtgever is aan Next Steps voor haar Werkzaamheden als honorarium een vast uurtarief en/of een vaste vergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Next Steps.

3.2 Voorts kan in het honorarium van Next Steps een succesvergoeding worden opgenomen.

3.3 De Opdrachtgever zal de succesvergoeding aan Next Steps verschuldigd zijn als een Overeenkomst tot stand komt tussen de Opdrachtgever en een derde partij voortvloeiende uit de Opdracht aan Next Steps.

3.4 Indien de Overeenkomst niet conform het plan zoals uitgewerkt in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Next Steps zal worden gerealiseerd, maar op een andere wijze tussen Opdrachtgever en een derde een Overeenkomst althans een transactie zal worden afgesloten, zodanig, dat de doelstellingen van de Opdrachtgever op een vergelijkbare manier behaald worden, dan zal de Opdrachtgever de overeengekomen succesvergoeding eveneens verschuldigd zijn.

3.5 Indien en voor zover de Opbrengst in de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in andere waarden of rechten dan geld is uitgedrukt, zullen die andere waarden of rechten voor de berekening van de succesvergoeding worden gesteld op een bedrag gelijk aan de waarde daarvan in het economisch verkeer.

3.6 Met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken is de Opdracht te allen tijde schriftelijk (tussentijds) opzegbaar, met dien verstande dat, indien binnen een termijn van een (1) jaar na de beëindiging alsnog een transactie tot stand komt met een direct of indirect door Next Steps naar voren gebrachte partij de succesvergoeding door de Opdrachtgever alsnog voldaan dient te worden.

Artikel 4: Betaling

4.1 De Opdrachtgever is gehouden de betaling van de facturen van Next Steps te voldoen binnen de termijn zoals deze in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Next Steps is overeengekomen. Bij gebreke daarvan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

4.2 De succesvergoeding dient door de Opdrachtgever te worden voldaan uiterlijk op de dag waarop de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde  plaatsvindt.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de Opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim zijn en zal deze aan Next Steps vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% van het openstaande bedrag per maand of deel daarvan. In geval van verzuim zal de Opdrachtgever aan Next Steps eveneens de werkelijk gemaakte kosten van invordering verschuldigd zijn.

4.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Next Steps gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat zal zijn aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Next Steps te voldoen, is Next Steps gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van Next Steps op de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst worden

beperkt en zonder dat Next Steps daardoor tot vergoeding van schade verplicht is. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan Next Steps aanspraak maken op de succesvergoeding, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 5: Informatie, medewerking en geheimhouding

5.1 De Opdrachtgever is gehouden Next Steps alle in redelijkheid voor een behoorlijke uitvoering van de Werkzaamheden door Next Steps benodigde informatie te verstrekken en benodigde medewerking te verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aan Next Steps verschafte informatie.

5.2 Next Steps verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens inzake de Opdrachtgever en tot het vertrouwelijk behandelen daarvan, tenzij het verstrekken daarvan aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de door de Opdrachtgever aan Next Steps verstrekte Opdracht.

5.3 Externe berichtgeving inzake de Opdracht en de resultaten daarvan geschiedt slechts in overleg tussen en met wederzijdse instemming van de Opdrachtgever en Next Steps.

Artikel 6: Verwerking persoonsgegevens

6.1 Voor zover door Next Steps voorafgaande aan de totstandkoming van de Opdracht en / of tijdens de uitvoering daarvan persoonsgegevens worden verwerkt, zal Next Steps dat op een behoorlijke en zorgvuldige wijze doen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.2 Next Steps treft alle technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

6.3 De Opdrachtgever staat er jegens Next Steps voor in dat hij slechts op rechtmatige wijze persoonsgegevens ter beschikking stelt aan Next Steps.

6.4 De Opdrachtgever vrijwaart Next Steps voor de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, tenzij de feiten die aan een dergelijke aanspraak ten grondslag liggen aan Next Steps kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Next Steps verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten. Next Steps is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ten gevolge van handelen of nalaten van Next Steps of haar ondergeschikte(n) ontstaat.

7.2 Onverlet het in lid 1 bepaalde is de aansprakelijkheid van Next Steps of haar ondergeschikte(n) beperkt tot de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Next Steps of haar ondergeschikte(n) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 De aansprakelijkheid van Next Steps of haar ondergeschikte(n) is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat bij uitkering verkregen wordt van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Next Steps, dan wel bij uitkering verkregen zou worden van een Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappij, op de gebruikelijke condities voor bedrijfsaansprakelijkheidspolissen in de branche van Next Steps.

7.4 Hetgeen bepaald is onder artikel 7.3. bepaalt slechts de omvang van de aansprakelijkheid van Next Steps en diens ondergeschikte(n) en brengt voor Next Steps  geen verplichting mee daadwerkelijk een verzekering af te sluiten.

7.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen (en verweren) jegens Next Steps en haar ondergeschikte(n) 1 jaar na afronding / beëindiging van de Opdracht.

7.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Next Steps en haar ondergeschikte(n) gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Next Steps of haar ondergeschikte(n).

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken zoals ziekte van werknemers, storingen in het computersystemen, staking, voorzien of niet-voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Next Steps en de Opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken zoals ziekte van werknemers, storingen in computersystemen, staking, oorlog(sdreiging), natuurrampen, voorzien of niet-voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.

Artikel 9: Slotbepalingen

9.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen Next Steps en de Opdrachtgever slechts binden indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2 De Werkzaamheden van Next Steps en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen tussen Next Steps en de Opdrachtgever zullen in eerste  instantie worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de BOBB. Indien het geschil door de geschillencommissie niet in behandeling kan worden genomen of wordt verholpen, is de rechter van de vestigingsplaats van Next Steps bij uitsluiting bevoegd.

Versie januari 2023

×

Stel je vraag

Klik op het contact hieronder om een vraag via Whatsapp te stellen.

×